Нужна ви е помощ? Позвънете ни
02 81 80 826

Меню
Меню

Общи условия

Общи условия за покупко-продажба на стоки от електронния магазин на Maxxmart:

Настоящите общи условия регламентират отношенията между „Топливо - София” EООД и лицата ползващи сайта и онлайн магазина находящи се на www.maxxmart.eu

 

Дефиниции

maxxmart.” – означава "Топливо - София" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул.“Арсеналски“ 77 , Сдружение Топливо, ЕИК 130766205, тел: 0889 891 000, e-mail: info@maxxmart.eu, собственик на онлайн магазина www.maxxmaert.eu

„Онлайн магазин” e електронен магазин, достъпен в Интернет на адрес www.maxxmart.eu, чрез който потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите чрез интерфейса му стоки.

"Електронна поща" е електронно средство за съхраняване и пренос на електронни съобщения през интернет мрежа чрез стандартизирани протоколи.

„Общи условия” означава настоящите Общи условия, включително всички изменения и допълнения към тях;

"Опаковка" са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на потребителите на интернет магазина.

„Потребител” е лицето, което използва електронния магазин.

„Производител” е лицето, което произвежда стоката, вносителят на стоката на територията на Европейския съюз или на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и всяко лице, което се представя за производител, като поставя върху стоката своето име, търговска марка или друг отличителен знак.

"Цена" е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

"Цена за единица мярка" е крайната цена, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси за единица мярка от предлаганата стока. Единицата мярка е: за стоки, търгувани в зависимост от обема им - 1 литър или 1 кубически метър; за стоки, търгувани според теглото им - 1 килограм; за стоки, търгувани на дължина - 1 метър; за стоки, търгувани на площ - 1 квадратен метър.

„Търговски обект" е недвижим обект за търговия на дребно, в който продавачът осъществява постоянно дейността си, или всеки движим обект за търговия на дребно, в който продавачът осъществява обичайно дейността си. Търговските обекти са изброени и са с посочен адрес в онлайн магазина на maxxmart.

 

Регистрация

Сайтът може да бъде разглеждан без регистрация. Регистрация е необходима само за ползването на определени функционалности на сайта и е абсолютно доброволна и безплатна. За да се регистрирате е необходимо да имате навършени 18 години и да попълните регистрационен формуляр.

За да се регистрира Клиента е нобходимо да се спазят следните стъпки:

 1. Избор на бутон „Вход за регистрация”;
 2. Въвеждане на лични данни;
 3. Въвеждане на данни за доставка;
 4. Ако Клиентът желае да получава фактура трябва предварително да го отбележи с чек бутон, след което въвежда данни за фактура.

"Топливо - София" ЕООД не носи отговорност за посочени невалидни данни за фактура или неиздадена такава, при липса на отметка с чек бутон.

Фактура е възможно да се издаде само при попълнени данни за фактура, преди да се финализира поръчка.

 1. С чек бутон Клиентът се съгласява с настоящите Общи условия;
 2. С чек бутон Клиентът се съгласява да получава месечния бюлетин на maxxmart.;
 3. Регистрацията приключва с натискане на бутон "Регистрация".

 

След приключване на процедурата Клиентът получава на посочения от него e-mail адрес потвърждение за регистрацията, потребителското име и парола, както и достъп до услугите на електронния каталог.

Клиентът е задължен да пази получените потребителско име и парола и е изцяло отговорен за всички действия, които се извършват с тях.

В случай на загубена (забравена) парола "Топливо - София" ЕООД изпраща нова парола на електронната поща на Клиента.

Клиент, който се е регистрирал в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.maxxmart.eu, има право да влиза в своя профил чрез посочените при регистрацията му парола и потребителско име.

(2) Чрез линк в своето меню „Редакция на профил” Клиентът ще може да редактира личните си данни, да променя паролата си и адреса на доставка. Сайтът не допуска промяна на e-mail адреса на Клиента. При необходимост от промяна на e-mail адреса на Клиента следва да бъде направена нова регистрация. Със създаването на акаунт декларирате, че имате навършени 18 години.

В случай, че не желаете да регистрирате акаунт, имате възможност да пазарувате като гост, като предоставените в този случай данни се обработват само за целите на изпълнението на конкретната поръчка и не се съхраняват за следващи Ваши поръчки.

 

Общи

От онлайн магазина могат да бъдат закупувани само стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница. Цялата информация относно представените на сайта стоки, включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н., е предоставена от производителя, респективно от вносителя на съответната стока, като maxxmart. не носи каквато и да е отговорност в случай на невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, разминаване между представеното и действителното положение, печатни грешки. Публикуваните на сайта снимки на стоки са илюстративни. Възможно е да е налице разминаване с действителните параметри.

 

Цени

Всички представени на сайта/онлайн магазина цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. maxxmart. си запазва правото да ги променя по всяко време без предупреждение. Цените по потвърдени от maxxmart. онлайн поръчки /обаждане от наш оператор/ са окончателни и не подлежат на промяна. Представените на сайта/онлайн магазина цени са крайни и включват всички данъци и такси, без цена за обработване и доставка – посочена отделно.

 

Законова Гаранция. Информация за потребители. Алтернативно решаване на спорове

Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП.
Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.

Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП.

Чл. 112.

 1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
 2. Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113.

 1. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
 2. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
 3. След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
 4. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
 5. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114.

 1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
  1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
  2. намаляване на цената.
 • Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
 1. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
 2. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115.

 1. Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
 2. Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
 3. Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

На телефон 0889 891 000 можете да получите цялата информация по чл. 4 от ЗЗП, относима към всяка стока/услуга представена на сайта и/или продавана в онлайн магазина.
Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 от ЗЗП са:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,

тел. 02/91-53-515, 02/91-53-519

факс 02/91-53-525

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4 А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Email: info@kzp.bg

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

(3) Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: София 1000, бул. "Витоша" №18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Email: cpcadmin@cpc.bg

Уеб сайт: www.cpc.bg

Казаното в настоящия раздел се отнася за потребители по смисъла на чл.13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.

 

Поръчки

Поръчки могат да правят само ползватели приели общите условия. За да направите поръчка е необходимо да попълните формуляра за поръчка, като следвате процедурата:

 1. Избирате продукт и натискате бутон КУПИ
 2. Можете да видите съдържанието на количката си с натискане на бутона КОЛИЧКА
 3. . Ако искате да закупите количество по-голямо от 1 бр, попълвате в поле „Количество” и сумата се обновява.
 4. За да продължите с поръчката натиснете бутон КЪМ ПОРЪЧКАТА
 5. На този етап системата изисква регистрация. 5.1 Ако имате съществуващ акаунт, натиснете бутон ВХОД. 5.2 Ако нямате акаунт, може да се регистрирате като натиснете бутон РЕГИСТРИРАЙ СЕ. 5.3 Ако искате да платите като гост натиснете бутон ПЛАТИ КАТО ГОСТ
 6. 6. На екрана се показва вашия адрес за доставка. Ако нямате такъв, можете да го въведете с бутон ДОБАВИ АДРЕС. 6.1 След като попълните вашите данни в съответните полета, натиснете бутон ЗАПАЗВАНЕ. 6.2 Можете да промените адреса за доставка чрез бутона за редактиране.
 7.  Ако желаете да вземете стоката от наш магазин близо до вас, натискате бутона "ВЗЕМИ ОТ МАГАЗИН". Задължително попълнете полетата със звездичка. 7.1 След това натиснете бутон ПРОДЪЛЖИ С ПОРЪЧКАТА
 8. Начини на плащане: НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ, БАНКОВ ПРЕВОД, ПЛААЩАНЕ С БАНКОВА КАРТА. 8.1 Натиснете бутон ПРОДЪЛЖИ С ПОРЪЧКАТА. 8.2 Отваря се прозорец „Общ преглед“. Проверете всички данни по поръчката. Прегледайте общите условия и ако сте съгласни с тях, поставете отметка на "Приемам общите условия" 8.3 Натиснете бутон ФИНАЛИЗИРАЙ ПОРЪЧКАТА.
 9. 9. Генерира се номер на поръчка, по който можете да следите статуса й във вашия профил.

 

Плащане

Цената на поръчана от онлайн магазина стока може да бъде заплатена чрез един от следните способи:

 1. Чрез банков превод: При плащане чрез банков превод Клиентът трябва да отиде до най-близката банка и да нареди плащането по следната сметка на „Топливо-София” ЕООД:

Банка: Уникредит Булбанк

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG77UNCR70001523961222

В платежното нареждане трябва да се посочи номера и датата на поръчката. Доставката ще бъде извършена не по-късно от 4 работни дни, считано от първия работен ден, следващ датата на постъпване на цената на стоките по сметка на „Топливо-София” ЕООД.

 1. Чрез дебитна/кредитна карта посредством виртуален ПОС терминал (on-line разплащане):

а) Банковите карти, с които можете да направите on-line разплащане, са с брандове Борика, MasterCard и Visa. Необходимо е да се уверите, че Вашата карта е отворена за транзакции в Интернет.

б) Максималната сума за транзакция е 15 000 лева.

в) Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка

-Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)

-В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Veryfied by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

г) Данните, които Клиентът трябва да попълни при плащане с карта са:

- Данни за картата (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя, адрес)

- Данни за автентикация - за идентифицирането ви като картодържател платежният ни сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Veryfied by VISA и MasterCard SecureCode. В случай че сте регистрирани от вашата банка-Издател в тези схеми за сигурност, на екрана ви ще се появи страница, където трябва да въведете вашата автентикационна парола.

- Данни за поръчката: номера на поръчката, датата, на която е направена, поръчаните стоки и общата дължима сума.

ВАЖНО: „Топливо-София” ЕООД НЕ събира картови данни и като търговец няма достъп до тях. Достъп до картовите данни има единствено обслужващата ни банка.

д) Транзакционната валута (тази, която се въвежда в платежната страница при покупка) е Български лев. При плащане с карта чрез виртуален ПОС терминал Клиентът депозира сума, равна на стойността на направената поръчка и едва след като транзакцията на депозита бъде потвърдена, се доставят поръчаните стоки и услуги.

 1. Чрез наложен платеж (плащане при доставянето на стоката): При избор за заплащане на цената при доставка (наложен платеж) Клиентът заплаща дължимата сума на куриера, извършил доставката.

Моля, имайте предвид, че в определени случаи е възможно някой от изброените способи да не е приложим. Всички плащания се извършват само в български лева. При плащане с банков превод цялата дължима сума по фактурата трябва да бъде заплатена в срок до 5 работни дни след издаване на фактурата; в противен случай поръчката ще бъде автоматично анулирана.

С приемането на настоящите общи условия купувачът дава своето изрично и безусловно съгласие във всички случаи, освен при плащане с „Наложен платеж“, включително, но не само при използване на опцията „Вземи от магазин“, да заплаща на maxxmart. авансово, в пълен размер, продажната цена на всяка поръчана стока. При използване на „Наложен платеж“ купувачът предава на куриера цялата дължима сума (включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка), посочена във фактурата/касовата бележка и овластява куриера да предаде същата на maxxmart. от негово име и за негова сметка. При доставка с плащане чрез "Наложен платеж": купувачът получава от куриера фактура/касова бележка, в която е посочена цялата дължима сума, включваща цената на стоката, цената за обработване и доставка. Купувачът предава на куриера цялата дължима сума и плащането се отбелязва в документа, удостоверяващ предаването на стоката, като същият служи и за разписка; плащането се отбелязва в документа, удостоверяващ предаването на стоката, като същият служи и за разписка.

Важно!!!

При плащане с банков превод/банкова карта може да Ви бъдат начислени банкови такси/комисионни, определяни едностранно от съответната банка/финансова институция.

Важно!!!

Съгласно чл.113, ал.4 от ЗДДС издаването на фактура или корекция по вече издадена фактура се извършва в срок до 5 (пет) календарни дни от датата на покупка. След изтичане на този срок maxxmart. няма ангажименти за издаване на фактура или корекция по вече издадена фактура.

Важно!!!

При онлайн покупки, както и когато цената е договорена с отстъпка, използването на maxxmart. карти подарък, ваучери и др. подобни не е приложимо.

 

Договор

Договорът за продажба от разстояние между maxxmart. и купувача се счита за сключен след потвърждаване на дадената поръчка от страна на maxxmart. Потвърждаването на сключен с maxxmart. договор от разстояние, включително на цялата информация по чл. 47, ал. 1 от ЗЗП, се извършва на предоставената от купувача електронна поща.

 

Доставка

Доставка на поръчана от онлайн магазина стока се извършва само до адреси на територията на Република България. Получаването на стоката става само след подписване на документ от страна на купувача, удостоверяващ приемо-предаването. Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са следните:

 1. За стоки поръчани до 14 часа българско време - 72 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката.
 2. За стоки поръчани след 14 часа българско време - 72 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката.
 3. За високообемни стоки срокът за доставка е до 4 дни, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката.

Цената на доставката за 1 артикул е съобразена със следната тарифа:

ЦЕНИ ЗА ДОСТАВКА:

Цена за пратка с тегло до 0.500 кг – 5.20 лв.

Цена за пратка с тегло до 1 кг – 6.20 лв.

Цена за пратка с тегло до 2 кг – 6.70 лв.

Цена за пратка с тегло до 5 кг. - 7.50 лв.

Цена за пратка с тегло над 5 до 10 кг - 12 лв.

Цена за пратка с тегло над 10 до 15 кг – 16 лв.

Цена за пратка с тегло над 15 до 31.5 кг. – 20 лв.

Всички посочени цени са с включено ДДС.

Важно!!!

Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка, прилагани от съответния куриер. Освен при „Наложен платеж“, всички срокове за доставка започват да текат след като е заплатена цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка.

maxxmart. си запазва правото едностранно, без да е необходимо да информира купувача, да удължава посочените срокове с до 14 дни. Стоката се доставя срещу подпис, до входа на сградата. При невъзможност или затруднение за връчване лично на получателя, пратките се връчват, както следва:

 1. за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката.
 2. за домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на maxxmart./куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.), лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на maxxmart./куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, maxxmart. задържа всички заплатени от купувача суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка. maxxmart./куриерът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато купувачът е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес.

 

Вземи от магазин

„Вземи от магазин“ дава възможност поръчана от онлайн магазина стока да бъде получена в избран от купувача обект на maxxmart. Стоката се получава след електронно потвърждаване на поръчката, в зависимост от наличността, по един от следните начини: „Вземи днес“ или „Вземи от 4 до 6 работни дни“. За да се възползвате от опцията „Вземи от магазин“ е необходимо: Да поръчате стока от онлайн магазина. Да попълните коректно всички реквизити на формуляра за поръчка, като задължително посочите получател на стоката и обект на maxxmart., в който същата ще бъде получена. Да заплатите цената на стоката, след което задължително да получите електронно потвърждение на поръчката от страна на maxxmart. Стоката да бъде получена не по-късно от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на електронното потвърждаване на поръчката, като получаването става само в работното време на посочения в електронно потвърдената поръчка обект на maxxmart., единствено от лицето посочено като получател, след задължителното представяне на документ за самоличност, номер на поръчка и подписване на приемо-предавателен протокол. Стоката може да бъде заплатена на място в брой, в съответния търговски обект.

Важно!!!

maxxmart. не носи отговорност за непотърсена/неполучена в срок стока. След изтичане на срока за получаване maxxmart. има право да начислява магазинаж за съхранение в размер на пет лева на ден, на всяка стока.

 

Преглед на стоката. Рекламации

При получаването на стоката купувачът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като купувачът губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП (само за потребители) и/или съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: гр. София, бул.“Арсеналски“ 77 , Сдружение Топливо . Телефон за техническа поддръжка 0889 891 000

 

Отказ от сключен договор от разстояние, рекламации

Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката. В рамките на горепосочения срок Клиентът е длъжен да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност.

Ако Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се откаже от доставените стоки в указания по-горе срок, следва да уведоми „Топливо – София“ ЕООД и да върне стоката с нейните оригинални етикети, без индикации, че стоката е била употребявана, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин и при съблюдаване на всички други условия по член 55 от Закона за защита на потребителя. Стоката може да бъде върната чрез изпращането ѝ до адреса за кореспонденция, посочен в по-горния раздел от настоящите Общи условия. Разноските по връщането на стоката са за сметка на Клиента.

Върнати могат да бъдат всички стоки с изключение на тези, изработени по индивидуално зададени от Клиента изисквания и параметри.

След получаване на върната стока и прегледа ѝ, Доставчикът възстановява на Клиента заплатената от него цена /без разходите за обратна доставка/ не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. Всеки Клиент може да се възползва от правото си стоката да му бъде заменена с друг продукт по избор за същата стойност или с доплащане за по-скъп.

Анулиране на поръчка

В случай че Клиентът желае да откаже направена вече поръчка, някой от продуктите в нея или да замени даден поръчан продукт, той трябва да се обади по телефона възможно най-бързо (не по-късно от 6 часа след направената поръчка), за да уведоми maxxmart., както и да потвърди желанието си писмено посредством e-mail. Необходимо е Клиентът да съобщи номера на поръчката, за която се иска корекция.

При отказ от поръчката „Топливо – София“ ЕООД се ангажира да възстанови сумата на Клиента в срок от 30 работни дни.

Рекламации:

(1) Клиентът има право на рекламация при всяко несъответствие на стоката с договореното.

(2) При предявяване на рекламация на стока Клиентът може да претендира възстановяване на заплатената сума, заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, отбив от цената или безплатно извършване на корекции/ремонт.

(3) Клиентът има право на рекламации, ако дефектите не са вследствие на негово неправомерно поведение и ако не са налице увреждания на стоката, причинени от неправилната ѝ употреба.

При предявяване на рекламацията Клиентът задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, може да предяви рекламация в сроковете, посочени в Закона за защита на потребителите. За Клиент, нямащ качеството потребител, са приложими сроковете, посочени в Законът за задълженията и договорите.

Транспортните разходи за връщане на стока в случай на рекламация са за сметка на Клиентът.

 

Политика за защита на личните данни

Поверителността и сигурността на личните данни на нашите клиенти винаги е била от първостепенно значение за нас. Поради тази причина създадохме настоящата единна Политика за защита на личните данни на maxxmart., която обхваща начина, по който събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме, или най-общо „обработваме“, данните Ви. Eдинната Политика за защита на личните данни ни позволява да осигурим високо ниво на защита на всички ползватели на www.maxxmart.eu

 

Събиране и използване на лични данни

Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице. Възможно е да Ви бъде поискана лична информация всеки път, щом влезете във връзка с нас с оглед предоставянето на продуктите и услугите ни. Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

 1. Какви лични данни събираме
  1. Когато регистрирате акаунт, купувате продукт, и др., можем да събираме различни видове информация, включително, но не само име, пощенски адрес, телефонен номер, email, предпочитан начин на комуникация, информация за банкова карта или др.
  2. В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.
  3. Съхраняваме история на поръчките, направени от всеки регистриран на сайта акаунт.
 1. Как използваме личните данни
  1. Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на стоки или услуги. Възможно е периодично да ги използваме за да изпращаме важни съобщения като известия относно направени поръчки, промени в Общите условия или други правила.
  2. В случай, че сте заявили съгласие, обработваме Вашите данни за да Ви информираме за актуални промоции и рекламни активности. Веднъж заявено съгласие по всяко време може да бъде оттеглено.
  3. В случай, че сте заявили съгласие за участие в определени събития (конкурс, томбола, игра и др.) обработваме предоставените ни от Вас данни, за да администрираме тези активности.
  4. Предоставените при кандидатстване за работа данни ще бъдат използвани единствено за целите на подбор и преценка на пригодността на кандидата за съответната позиция.
 1. Разкриване пред трети страни

В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни по сключени с Вас договори или на законови такива, е необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от Вас лични данни наши партньори (напр. транспортни, куриерски, сервизни, монтажни фирми, финансови институции, застрахователи и др.) или пред компетентни органи.

 1. Защита на личните данни

Администраторът взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. В тези случаи Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите.

 1. Цялост и задържане на личните данни

Ще задържим личните Ви данни за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват, след което ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква да ги задържим за по-дълъг период.

 1. Права на субекта на лични данни

Можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригирате, като влезете в акаунта си.

Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, да заявите корекция, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“), следва да изпратите искане в този смисъл с имейл до info@maxxmart.eu. С оглед избягване на злоупотреби, искания с горното съдържание ще бъдат разглеждани само ако са изпратени от имейла, използван за регистрацията на акаунта, като запазваме правото си да поискаме допълнителни данни с оглед установяване идентичност на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася.

На подадени искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето. Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители. Във всички случаи имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, kzld@cpdp.bg, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

 

Бисквитки

Уеб сайтът www.maxxmart.eu използва т.н. бисквитки, това са малки текстови файлове, които са запаметени в компютъра, смартфона или друго устройство, което се използва от уеб браузър на Клиента. Бисквитките се използват например за:

(1) правилното функциониране на кошницата, за да се завърши поръчка възможно най-лесно;

(2) запомняне на входните данни, така че да не се налага отново да бъдат въвеждани

(3) получаване на информации за следене на реклами

Някои бисквитки могат да събират информация, която в последствие се използва от трети страни, като например поддържане на рекламни дейност на Дружеството.

Използване на бисквитки

Бисквитките ползвани на www.maxxmart.eu могат да се разделят на два основни типа. Краткотрайните т.н. „session cookie“ се изтриват веднага след завършване на посещението на нашия сайт. Дълготрайните т.е. „persistent cookie“, остават съхранени в устройство на Клиента много по-дълго или докато ръчно не се отстранят.

Бисквитките също така могат да бъдат разделени на:

(1) аналитични, които помагат да бъде подобрена ползваемостта на сайта;

(2) конверсионни, които позволяват анализиране на ефективността на различни канали за продажба;

(3) tracking (проследяващи), които в комбинация с конверсионните помагат за анализиране на ефективността на различни канали за продажба;

(4) за ремаркетинг;

(5) сесийни, които са от голямо значение за функционалността на сайта.

Забраняване на бисквитките:

Настройката за използване на файловете на бисквитките е част от всеки интернет браузър. Повечето браузъри автоматично приемат по подразбиране файловете на бисквитките. Файловете на бисквитките могат да бъдат забранени или ограничени във всеки един браузър.

Информация за браузърите и за начина на настройка на предпочитанията за файловете на бисквитки могат да бъдат намерени на следните уеб страници или друга документация на интернет браузърите:

 • Chrome
 • Firefox
 • Internet Explorer
 • Android
 • Iphone и Ipad

 

Други

Цялата информация представена на сайта - дизайн, наличности, цени е валидна единствено и само към момента на представянето ѝ, като maxxmart. си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на ползвателя е да проверява условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на maxxmart. преди извършването ѝ поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено; в противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката същата ще бъде считана за невалидна.

maxxmart. не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които линковете препращат се извършва изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо, ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.

Прекратяване на договора

Настоящият договор за покупко-продажба от разстояние се прекратява в следните случаи:

- с неговото изпълнение;

- по взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид;

- при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълни задълженията си по него;

- в други предвидени от закона случаи. За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, а в случай на непостигане на такова, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд: по искове на потребители - съгласно чл. 113 ГПК, а в останалите случаи, ако подсъдността не е посочена императивно - пред компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно Софийски районен съд или Софийски градски съд.

 

Сравнение на продукти